Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1
Platnosť

Pre obchodný vzťah medzi JR print s.r.o., so sídlom Štvrť SNP 126/12, 914 51 Trenčianske Teplice,
IČ:  46702628 (ďalej len „JR print“) ako zmluvným partnerom a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na Internete v čase objednávania. Za účelom on-line objednávania si objednávateľ môže tieto všeobecné obchodné podmienky uložiť vo svojom počítači a/alebo vytlačiť. JR print s.r.o. používa pre realizácie objednávok vlastný software. Za účelom spracovania objednávok sa v internom systéme spoločnosti ďalej postúpia iba tie osobné údaje a obrazové údaje, ktoré sú potrebné pre riadne spracovanie objednávky, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

Článok 2
Uzavretie zmluvy

Objednávateľ objednal/zadal JR print objednávku na výrobu etikiet, samolepiek, magnetiek, tlačovín, fotoproduktov (ďalej len „tovar“). Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako JR Print potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú spoločnosti JR print zadal objednávateľ cez webovú stránku www.jrprint.sk

Článok 3
Ceny

Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na webovej stránke jrprint.sk, alebo za cenu, ktorá bola dohodnutá e-mailovou komunikáciou medzi zákazníkom a medzi JR print na základe objednávky v sekcii ,,Na objednávku“. Cena obsahuje hodnotu objednávky a prepravné náklady vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. Všetky ceny sa rozumejú v euro (EUR). Cena zahŕňa v súčasnosti platnú daň z obratu (DPH). Pri dodávke do krajín, ktoré nie sú členom Európskej únie, sa ďalšie colné poplatky, ktoré by mohli byť vyrúbené, nemôžu preniesť na JR print. Prípadné ďalšie colné poplatky nesie objednávateľ.

Článok 4
Právo zrušenia, právo vrátenia

Zákazník/objednávajúci v postavení spotrebiteľa má právo zrušiť/vrátiť svoju objednávku do 14 dní. Právo zrušiť objednávku zákazky zo sekcie ,,Na objednávku“ je vylúčené vzhľadom na to, že dané produkty sú vyhotovené podľa osobitých požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu.

Článok 5
Dodanie, odoslanie

Dodanie alebo prevzatie objednávky sa vykoná zvoleným spôsobom zo strany objednávateľa, ktorý si môže na stránkach zvoliť medzi dodaním Slovenskou poštou, kuriérom – DPD či osobným odberom. Priemerná doba vybavenia objednávky v sekcii ,,Obchod“ je 2-7 dní od potvrdenia objednávky. Dodanie služieb a výrobkov zo sekcie na objednávku závisí od dohody medzi zmluvnými stranami alebo pri priamej objednávke podľa platných cenníkov je 7 pracovných dní, môže sa však predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti výroby. Maximálna doba dodania je 60 dní. Spoločnosť JR print je oprávnená uskutočniť čiastočné dodávky. Omeškanie dodávky zo strany JR print neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody, pokiaľ sa nepreukáže hrubá nedbalosť alebo úmysel zo strany JR print. V prípade, že sa dohodlo vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení na adrese, ktorú určil JR print. JR print je povinný uschovať tovar – po zaslaní upomienky ohľadne prevzatia zákazky – najdlhšie 2 mesiace.

 Článok 6
Platba

Platba za objednávku prebieha na dobierku, prevodným príkazom alebo kartou cez platobnú bránu.

Článok 7
Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva vo vlastníctve JR print až do úplného zaplatenia všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.

Článok 8
Záruka

Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom daného výrobného procesu. JR print si vyhradzuje právo na vyhotovenie produktov s výrobnou toleranciou rozmerov – dodané podklady objednávateľom budú prispôsobené technologickým procesom výroby jednotlivých produktov ( najmä orez, spadávky, automatické farebné korekcie a iné ). Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, bez osobitného prezerania nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Skryté vady sa musia uplatniť bezodkladne po zistení, najneskôr však v rámci zákonnej záručnej doby šesť mesiacov. Pri oprávnených reklamáciách má objednávateľ najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny.  V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

Článok 9
Ručenie

JR print ručí za škody na tovare samotnom len do odoslania objednávky. Ďalšie nároky objednávateľa bez ohľadu na právny titul sú vylúčené. JR print neručí za poškodenie alebo stratu údajov na nosičoch údajoch objednávateľa alebo na nosičoch JR print alebo na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach. JR print neručí za vlastnosti produktov. Za prisľúbené vlastnosti ručí len vtedy, ak JR print takýto prísľub poskytol výslovne a v písomnej forme. Vyššie uvedené obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na prípad hrubej nedbalosti alebo úmyslu zo strany JR print.

Článok 10
Ochrana údajov, zabezpečenie údajov

Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky sú zo strany
JR print zpracováváné v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov dostupných na adrese www.jrprint.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Článok 11
Autorské práva, trestné právo

Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. U všetkých prác prenesených na JR print ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ. Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa nim neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by JR print zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

Článok 12
Miesto plnenia, sídlo súdu a použité právo

Miesto plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu je sídlo spoločnosti JR print. V právnych sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok. Ak objednávateľ pri podaní žaloby nemá žiadne bydlisko alebo trvalý pobyt na Slovensku, je potom sídlom súdu Trenčín.

Článok 13
Salvatorská klauzula

Ak sú alebo sa stanú neplatnými jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo doplňujúcej zmluvy, ostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Platnými zostávajú pre obidve strany. V prípade neplatnosti jedného jediného ustanovenia sa budú obidvaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na obojstranné záujmy dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.

Článok 14
Kontaktné údaje

Obchodné meno: JR print s.r.o.

Sídlo: Štvrť SNP 126/12, 914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

Spoločnosť JR print s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , vložka číslo: 26412/R

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Prievozská 32,

P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Reklamačný poriadok JR print

JR print s.r.o. , štvrť SNP 126/12, 914 51 Trenčianske Teplice , IČO: 46702628,
 email: jrprint@jrprint.sk, www.jrprint.sk

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti dodávateľa JR print s.r.o. a jej zákazníkov v postavení spotrebiteľa v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania zákaziek (vyhotovovanie tlačovín, etikiet, nálepiek, foto-produktov, aplikácie polepov, inštalácii reklamy ), vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok 1
Zásady prijímania reklamácií

1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť na adrese sídla spoločnosti osobne, alebo prostredníctvom doručovacej služby a to v písomnej forme.
1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný pravdivo informovať o vadách ( nesprávne množstvo, zlá kvalita, strata zákazky príp. iná vada). Ak nie je možné chybu ihneď odstrániť a obe strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný písomnou formou uviesť všetky požadované informácie k danej vade. /Reklamačný list/
1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.
1.4 Ak je reklamačný list doručený osobne , bude potvrdený preberajúcim zamestnancom firmy JR print s.r.o.
1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje, alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie.
1.6 V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 2
Lehota na podanie a vybavenie reklamácie

2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť tovar si prezrieť, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia veci.
2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.
2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, v sídle firmy JR print s.ro. prevzaté a postúpené reklamačnému oddeleniu spoločnosti na posúdenie. Reklamácie budú vybavené najneskôr do 30 dní.

Článok 3
Podmienky oprávnenosti reklamácie

3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak  podkladové dáta – fotografie, prijaté na spracovanie nie sú dostatočnej kvality, spoločnosť JR print s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadné neskoršie zamietnutie reklamácie.

Článok 4
Práva vyplývajúce z oprávnených reklamácií

4.1 V prípade, že bude reklamácia reklamačným oddelením uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie, vykoná sa oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.
5.2 Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti JR print s.r.o.
5.3 Prípadné otázky adresujte prosím na adresu JR print, s.r.o., štvrť SNP 126/12 , 914 51 Trenčianske Teplice, email: info@jrprint.sk, www.jrprint.sk